Linda Forslund

Leg. psykolog

Psykoterapi

Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi arbetar man med självinsikt och relationer till andra för att komma tillrätta med psykologiska besvär. Utgångspunkten är nuet och man arbetar med att förstå och förändra negativa beteenden och livsmönster som är aktuella just nu. Som ett led i detta kommer en del av terapin syfta till att förstå hur aktuella problem kan hänga samman med tidigare erfarenheter.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

I kognitiv beteendeterapi (KBT) läggs fokus på nuet och framtiden. I ett samarbete mellan klient och terapeut kartlägger man och försöker förstå vad klienten tänker, känner och gör i problemfyllda situationer. Man tittar på konsekvenserna av beteendet och arbetar aktivt med att förändra problemskapande beteenden och sätt att tolka sig själv och sin omgivning. En viktig del i behandlingen är hemuppgifter som klienten arbetar med mellan terapisessionerna.

Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell KBT och är framtagen för att avhjälpa komplexa psykologiska problem. I schematerapi läggs mer fokus på barndomserfarenheter med viktiga vuxna än vad som görs vid traditionell KBT och den innehåller influenser från psykodynamisk terapi, anknytningsteori och gestaltterapi. Fokus för terapin är att läka inre sår kopplat till tidiga relationer och man arbetar även mycket aktivt med att förstå och förändra negativa livsmönster.

Compassionfokuserad terapi/ Compassion Focused Therapy/ CFT

Compassionfokuserad terapi (CFT) brukar anses tillhöra tredje vågens KBT men är influerad av anknytningsteori, evolutionsteori, forskning om hjärnan samt buddhistiska tankegångar. Terapiformen utvecklades för att mer djupgående behandla problemskapande känslor av skam och självkritik. Målet är att utveckla en inre trygghet där vi kan känna och handla utifrån en större medkänsla gentemot oss själva och andra.